ponedjeljak, 7. studenoga 2016.

Razgovor s Ivanom Gržinom i Indirom Šamec Flaschar, autoricama izložbe o fotoarhivu Artura Schneidera

Sredinom listopada 2016. u Strossmayerovoj galeriji HAZU otvorena je izložba "Tragom baštine: Schneiderov fotografijski arhiv". Izložba predstavlja višegodišnji projekt sustavnog proučavanja, popisivanja i fotografskog dokumentiranja umjetničkih spomenika Hrvatskoga primorja, Dalmacije i dijela kontinentalne Hrvatske koji je osmislio, organizirao i koordinirao dr. Artur Schneider (1879. – 1946.), dugogodišnji ravnatelj Strossmayerove galerije i profesor povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu. Autorice izložbe su Ivana Gržina, kustosica Strossmayerove galerije, i Indira Šamec Flaschar, voditeljica Galerijine knjižnice.Pozivnica za otvorenje izložbe "Tragom baštine: Schneiderov fotografijski arhiv"


Ivana Gržina, kustosica Strossmayerove galerije (autor svih fotografija je Vedran Perkov)

Indira Šamec Flaschar, voditeljica knjižnice Strossmayerove galerije


Schneiderova je kampanja započela u listopadu 1930., a s prekidima je trajala do 1942. godine. U tome je razdoblju nastalo više od dvije i pol tisuće snimaka! Schneider i njegovi suradnici dokumentirali su spomeničku baštinu otoka Raba, Šibenika, Splita s okolicom, otoka Krka, vinodolskog i senjskog područja, Dubrovnika s okolicom, Trsata, Bakra, Kastva, Sušaka, Trogira, Hvara, Korčule, Zagreba s njegovom okolicom i još 150 lokaliteta u području kontinentalne Hrvatske. Zahvaljujući njihovome predanome radu, danas nam je poznat izgled i stanje očuvanosti brojnih spomenika prije Drugog svjetskog rata. Mnogi od tih spomenika u međuvremenu su propali i nestali (dio je stradao za vrijeme Domovinskog rata), pa snimci iz ovoga arhiva predstavljaju jedino vizualno svjedočanstvo o njima.

Izložba "Tragom baštine: Schneiderov fotografijski arhiv" koncepcijski je podijeljena u tri dijela: prvi dio obrađuje arhivsko gradivo (fotografski negativi, albumi s kontaktnim kopijama, popisi snimljenih objekata, inventarna knjiga negativa, kartoteka), drugi dio predstavlja tijek i sudionike Schneiderove kampanje, a treći dio donosi izvorne snimke odabranih objekata uz prikaz njihovog sadašnjeg stanja. Na izložbi se može pogledati i kratki dokumentirani film o digitalizaciji Schneiderova fotografijskog arhiva. Izložena je i fotooprema nalik onoj koju su koristili fotografi koje je Schneider angažirao na svom projektu.

Autorice izložbe osobitu su pažnju posvetile temi zaštite i očuvanja fotografskih materijala. Uz izložbu će biti održano predavanje o fotografskim negativima na staklu i filmu te osobitostima njihove digitalizacije. Predavač je Hrvoje Gržina, pročelnik Središnjeg fotolaboratorija Hrvatskog državnog arhiva. Njegovo predavanje najavljuje skori završetak izložbe, a meni je poslužilo kao za povod za razgovor s njezinim autoricama.Izložba "Tragom baštine: Schneiderov fotografijski arhiv" nastavak je projekta digitalizacije Schneiderova fotografijskog arhiva. Možete li mi reći nešto više o tom projektu?

Indira i Ivana: Inicijativa potječe od voditeljice knjižnice Strossmayerove galerije, Indire Šamec Flaschar, i datira još u 2012. godinu, kada je kolegica Šamec prvi put aplicirala za dodjelu sredstava za digitalizaciju negativa iz Schneiderova fotoarhiva. Uslijedilo je još nekoliko prijava za potporu digitalizaciji te preventivnoj zaštiti materijala. Sve su prijave okončane pozitivnim ishodom. Svi su negativi digitalizirani, a odabrani je dio digitalnih preslika, opremljen odgovarajućim metapodacima, dostupan u okviru virtualnog repozitorija Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti DiZbi, kao i na portalu jedinstvenog web arhiva europske kulturne baštine − središnje europske digitalne knjižnice Europeana.

U kakvome su stanju bili fotografski materijali prije Vaše stručne obrade?

Indira i Ivana: "Schneiderovi" su se negativi godinama čuvali u neodgovarajućoj ambalaži: pojedinačno umetnuti u pergaminske uložnice, a potom poslagani vodoravno jedan povrh drugog, u kutijama od kemijski neprikladnog materijala. Nabrojeni su čimbenici pridonijeli pojavi fizičkih i kemijskih oštećenja, ponajprije kod staklenih negativa: abrazija, lomova staklene podloge, pucanja želatinske emulzije, odvajanja vezivnog sloja od podloge, oksidacije i srebrnih odsjaja, posebice na rubovima i tamnim dijelovima snimke. Nemamo pouzdanih podataka o mikroklimatskim uvjetima spremnica u koje su se tijekom osamdesetak godina pohranjivali. Najveća su oštećenja, međutim, zasigurno nastala uslijed bubrenja emulzije i njezina sljepljivanja s uložnicama pri povišenim vrijednostima relativne vlažnosti zraka.

Gdje se i kako sada čuvaju "Schneiderovi" negativi?

Indira i Ivana:  U novije su vrijeme staklene ploče zaštićene u posebnim namjenskim uložnicama i okomito posložene u kutije s pregradama, dok su isječci nitroceluloznog filma pohranjeni u fotoalbume.

Zaštiti i očuvanju fotografske baštine kod nas još uvijek posvećuje premalo pažnje. Otkud ste crpile znanja o tome kako pravilno skrbiti o fotografskim materijalima?

Indira i Ivana: Znanja smo crpile iz nedavno objavljenog priručnika Identifikacija, zaštita i čuvanje fotografija kolege Hrvoja Gržine iz Hrvatskoga državnog arhiva, koji je po našem mišljenju najupućeniji domaći stručnjak za navedenu problematiku. Kolegica Šamec se s kolegom Gržinom i osobno konzultirala tijekom pripremnih radova za digitalizaciju kao i prilikom planiranja nabave nove zaštitne ambalaže."Schneiderovi" stakleni negativi nekoć su se čuvali u neodgovarajućoj ambalaži, vodoravno poslagani jedan povrh drugog

Staklene su ploče sada pohranjene u uložnice, a čuvaju se u foto kutijama s pregradnicima


Koliko ste dugo pripremale ovu izložbu i što su bili najveći izazovi u njezinoj realizaciji?

Indira i Ivana: Priprema izložbe je trajala godinu dana, s time što je najveći dio vremena potrošen na razradu koncepcije te istraživanje i prikupljanje materijala u različitim javnim institucijama i kod pojedinaca. Najveći je izazov bio uravnotežiti raspoloživa financijska sredstva i ograničenja infrastrukture Strossmayerove galerije, s jedne, te autorske zamisli u koncepcijskom i dizajnerskom smislu, s druge strane.


Izložbu "Tragom baštine: Schneiderov fotografijski arhiv" posjetila sam u pratnji Matee Milat, studentice 5. godine konzervacije-restauracije


U trećem dijelu izložbe najviše je zastupljena spomenička baština kontinentalne Hrvatske. Zašto?

Indira i Ivana: Treći je dio zamišljen kao usporedni prikaz stanja odabranih "Schneiderovih" objekata u doba njegove kampanje i danas. Izvorno sam kanile angažirati profesionalne fotografe koji bi ih snimili iz vizura identičnih onima na snimkama iz Arhiva, što se zbog tankog budžeta pokazalo neizvedivim. Tako je naposljetku rođena spasonosna zamisao da uključimo "radne" snimke kolega konzervatora i restauratora koji su skrbili i skrbe o toj baštini. U konačnici, upravo taj moment potcrtava značenje Schneiderova fotoarhiva za istraživanja i svakodnevnu praksu konzervatorsko-restauratorskih službi. Najveći je dio "Schneiderovih" snimki nastao u kontinentalnoj Hrvatskoj, što je i rezultiralo većom zastupljenošću spomenika iz tog dijela zemlje u trećoj dionici izložbe. Tomu nije odmogla niti činjenica da su nam ograničeni financijski resursi "nametnuli" suradnju s najbližim konzervatorskim uredima. 

Spomenule ste da su snimci iz Schneiderova fotoarhiva važan izvor podataka u konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima. Možete li to pojasniti?

Indira i Ivana: Svaki zahvat obnove podrazumijeva detaljno istraživanje "životopisa" objekta u fokusu. Osim uslijed propadanja uzrokovanog ratnim razaranjima, vandalizom, neznanjem, nemarom ili naprosto protekom vremena, mnogi su spomenici u većoj ili manjoj mjeri promijenili svoj izvorni izgled i tijekom ranijih konzervatorsko-restauratorskih postupaka, zbog čega je nužno konzultirati svu dostupnu stariju fotodokumentaciju. Snimke iz Arhiva k tomu, u pojedinim slučajevima, nisu služile kao ogledni primjerak koji restauratori trebaju slijediti, već su, naprotiv, svjedočanstvo nestručno obavljenih zahvata i promjena izgleda umjetnina već u Schneiderovo doba.

Vrijedno je spomenuti da je Schneider surađivao s Ferdinandom Goglijom, pionirom restauratorske profesije u Hrvatskoj. Što mi možete reći o njihovoj suradnji?

Indira i Ivana: Goglia je u projekt uključen kako bi izvršio konzervatorsku procjenu dijela umjetnina dokumentiranih tijekom kampanje. Tako je ban Primorske banovine Ivo Tartaglia izričito tražio da ga izvijesti o troškovima konzerviranja "najdragocjenijih slika, kod kojih je to bezuvjetno potrebno". Goglia je sa Schneiderom već otprije surađivao u svojstvu stručnog savjetnika i restauratora slika iz Strossmayerove galerije.

Na izložbi i u popratnome katalogu može se vidjeti Goglijina fotografija. Nisam do sada imala priliku vidjeti njegov portret. Kako ste uspjele do njega doći?

Indira i Ivana: Kako niti jedna od adresiranih baštinskih ustanova nije posjedovala Goglijinu fotografiju, posegnule smo za nestandardnim istraživačkim pristupom i neformalnim informacijskim kanalima, te, uz puno sreće, (ambiciozno je ovom prilikom imenujući) metodom dedukcije locirale privatne imatelje snimki, daljnje potomke Ferdinanda Goglije. Tako su naposljetku fotografije pristigle čak iz Austrije!

Posjetitelji izložbe mogu vidjeti i fotoopremu iz 1930-ih i 1940-ih godina. Jesu li neki od izloženih fotoaparata bili korišteni u Schneiderovoj kampanji?

Indira i Ivana: Ne možemo sa sigurnošću tvrditi kako su baš izloženi fotoaparati korišteni tijekom kampanje, no posve je sigurno da su im barem vremenski odnosno provenijencijom (dakle, prema tomu tko im je bio vlasnik odnosno odakle su pristigle) srodne. Drvena putna kamera vlasništvo je Schneiderovih potomaka, dok je ostatak fotoopreme posuđen od Tehničkog muzeja Nikola Tesla, u čiji je fundus akvirirana donacijom fotografa Đure Griesbacha, jednog od sudionika kampanje.Fotooprema iz tridesetih i četrdesetih godina prošloga stoljeća


Projekt digitalizacije Schneiderova fotografijskog arhiva nije okončan. Koji su daljnji koraci?

Indira i Ivana: Višegodišnja iskustva baštinske zajednice, uz nesumnjivu korisnost i široku primjenjivost digitalizacije građe, ukazuju i na neke njoj inherentne manjkavosti. Ovom se izložbom nastojalo tome doskočiti: kako prezentacijom materijala koji je u digitalizaciji izostavljen, tako kontekstualizacijom građe koja je njome obuhvaćena. U konačnici, naš je cilj ukazati na važnost nastavka projekta, u smislu digitalizacije cjelokupnoga Arhiva: svih postojećih oblika pohrane "Schneiderovih" snimaka – što uključuje prezentaciju izvornih negativ-slika, potom kontaktnih kopija u relaciji prema albumima u koje su ukoričene, baš kao i starijih fotografskih uvećanja – te popratnih obavijesnih pomagala. Tako shvaćena i provedena digitalizacija, komparativno dopunjujući ranije digitalizirani sadržaj, omogućila bi potpuniji uvid u kompleksnost cjeline i nataložene slojeve u nju upisanoga povijesnog iskustva i znanja.

Schneider naslonjen na motocikl s prikolicom  ta je fotografija postala zaštitni znak vaše izložbe. Koja se priča krije iza nje? Gdje je fotografija snimljena?


Indira i Ivana: Negativ te fotografije smo sasvim slučajno uočile između mnoštva negativa koje su nam na ogled dali Schneiderovi potomci. Na fotografiji Schneider prislonjen na Indian Chief motocikl s prikolicom gleda prema Skradinu. Nastala je najvjerojatnije u srpnju 1931. godine tijekom druge etape terenskoga rada u Šibeniku i okolici.
Zajednička fotografija: Matea Milat, Ivana Gržina, Indira Šamec Flaschar i Sagita Mirjam Sunara. U rukama držim katalog izložbe koji su mi poklonile ljubazne autorice

Nema komentara:

Objavi komentar