utorak, 4. lipnja 2013.

Stopama klesara iz 10. stoljeća

Potkraj svibnja izašao je 42. broj Universitasa, a u njemu članak o javnom predavanju i izložbi Vedrana Kundića. U nastavku donosim izvornu, neskraćenu verziju teksta koji potpisujemo Ivana Vukadin, studentica 2. godine konzervacije-restauracije, i ja.


"Stopama klesara iz 10. stoljeća", članak objavljen u 42. broju Universitasa- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stopama klesara iz 10. stoljeća  

PIŠU: Ivana Vukadin i Sagita Mirjam Sunara
Objavljeno u Universitasu : listu Sveučilišta u Splitu, god. IV, br. 42, 22. svibnja 2013., str. 7


Mladi restaurator Vedran Kundić, koji je diplomu stekao na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, održao je javno predavanje o izradi replike ranosrednjovjekovnog kamenog pluteja iz Dubrovnika. Replika je bila prikazana na njegovoj samostalnoj izložbi u podrumima Dioklecijanove palače


Ciklus javnih predavanja Razgovori o baštini, koji vodi docentica Sagita Mirjam Sunara s Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, u ožujku je nastavljen predavanjem mladog restauratora Vedrana Kundića o izradi replike kamenog pluteja iz crkve sv. Petra Velikog u Dubrovniku. Kundić je donedavno bio student Akademije, a tema o kojoj je govorio bila je i tema njegova magistarskog stručnog rada na specijalističkom usmjerenju za konzervaciju-restauraciju kamena: "Izrada replike kamenog pluteja iz crkve sv. Petra Velikog u Dubrovniku". Rad je izradio uz mentorstvo Ive Donellija, izvanrednog profesora, i Mione Miliše, predavačice.

Za predromaničku crkvu sv. Petra Velikog pretpostavlja se da je bila prva dubrovačka katedrala. Od bogatog kamenog namještaja crkve sačuvani su dijelovi predoltarne ograde, stipesa oltara, dvaju ciborija i propovjedaonice. Jedan dio predoltarne ograde, plutej s dva kvadratna polja ukrašena reljefima, bio je prenesen u crkvu sv. Nikole na Prijekom, gdje je dugo služio kao oltarna menza na oltaru Gospe od Zdravlja. Danas je, pak, izložen na zidu te crkve.Vedran Kundić s plutejom iz crkve sv. Petra Velikog u Dubrovniku


Kundić je odlučio izraditi repliku jednog polja pluteja, izmjeriti vrijeme potrebno za taj posao i dokumentirati svoj rad. U izradi replike koristio je samo tradicionalni klesarski alat za ručnu obradu kamena, onaj kojim su se služili klesari u ranom srednjem vijeku. Glavni cilj, tj. zadatak njegovog pothvata bio je utvrditi koliko je vremena trebalo srednjovjekovnim majstorima za slične poslove, što do sada nije bilo poznato.  

Uključivanje šire javnosti

Klesanje replike Kundić je dokumentirao metodama time-lapse i stop-motion animacije. Od tehničke je opreme koristio samo običnu web kameru. Kaže da se namjerno odlučio za jeftinu i lako dostupnu opremu, jer želi da se što više restauratora okrene takvim, kreativnim načinima dokumentiranja svoga rada. "To je važno i za populariziranje naše struke. Ljudi će radije pogledati video od deset minuta, nego listati dokumentaciju od stotinu stranica, a za provedbu konzervatorsko-restauratorskog zahvata je vrlo važno da ga šira javnosti želi i podupire" objasnio je.

Konačan rezultat su "novi" plutej i dva video zapisa. Prvi dokumentira proces klesarskog rada i prikazuje vrijeme potrebno za izradu jednog dekoriranog polja pluteja (devedeset sati). Taj je video bio prikazan u sklopu Kundićeva javnog predavanja na Umjetničkoj akademiji. Drugi video, koji se mogao pogledati na izložbi održanoj od 5. do 19. ožujka u istočnom krilu Dioklecijanovih podruma, daje autorovo umjetničko viđenje rada srednjovjekovnog klesara. Projiciran na repliku pluteja, video je posjetiteljima izložbe omogućio da nakratko otputuju više od tisuću godina u prošlost, te da vide kako je tekla njegova izrada, od crteža na kamenome bloku do finog klesanja i završne polikromije. Mnogi, naime, zaboravljaju da je (rano)srednjovjekovna kamena plastika bila obojena, baš kao i ona iz doba Grčke ili Rima.

Svojim kreativnim pristupom i traganjem za novim načinima prezentiranja kulturnih dobara, Kundić je privukao pažnju kolega iz struke. Dr. sc. Goran Nikšić, voditelj Službe za staru gradsku jezgru, vrlo se pohvalno izrazio o njegovom "dubrovačkom" projektu. "Klesarska se struka tako na novi način izravno povezuje s tradicionalnim proučavanjem povijesne baštine na način povijesti umjetnosti i arhitekture," pojasnio je. Sunara je, pak, izrazila nadu da ćemo uskoro i u splitskim muzejima moći vidjeti umjetnine prezentirane na način na koji je Kundić prezentirao repliku u Podrumima. "To bi imalo veliku didaktičku vrijednost," objasnila je, "a vjerujem da bi privuklo i velik broj posjetitelja. Nadam se da ćemo znati iskoristiti Vedranov talent i maštu."

Klesar i restaurator  

Vedran Kundić završio je Klesarsku školu u Pučišćima na Braču. Titulu magistra konzervacije-restuaracije stekao je 2012. godine na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu.